Minggu Kesedaran Kewangan (M2K) 2011
Date : 12-18 Oktober 2011
Venue : Sungai Petani, Kedah

(Organiser: Bank Negara Malaysia & Co-Organiser:Financial Education Working Committee(FEWC), Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK), Financial Mediation Bureau (FMB), Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) & Securities Commission)